top of page

ไข่โอเมก้า - 3
Omega - 3 Enriched Eggs

................................................................................................................................................
เสกสม อาตมางกูร ยุวเรศ สังวราภรณ์ และสุนีย์ ตรีมณี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 

           ไข่โอเมก้า - 3 คือ ไข่ที่มีความพิเศษกว่าไข่ธรรมดาทั่ว ๆ ไป ในแง่ของคุณค่าทางอาหารหลายประการ วัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะเพิ่มคุณค่าให้แก่ไข่ไก่ ซึ่งจากเดิมมีครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ระดับหนึ่งแล้วให้มีมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ดี และมีประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มมากกว่าที่เคยได้รับอยู่ตามปรกติ โดยนอกเหนือจากคุณค่าทางอาหารที่มีอยู่ตามปกติแล้วนั้น ไข่โอเมก้า-3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มขึ้นดังนี้คือ
           1. มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวตระกูลโอเมก้า - 3 เพิ่มขึ้น 210 มิลลิกรัม/ฟอง จากปกติที่ไม่มีเลย
           2. ปริมาณคลอเลสเตอรอลลดลงจากเดิมมีราว 215 มิลลิกรัม/ฟอง เป็น 188 มิลลิกรัม/ฟอง
           3. ไม่มียาปฏิชีวนะหรือสารตกค้างใดๆ
           4. มีการเก็บรักษาอย่างดี ไข่ใหม่และสดเสมอ
           5. ไม่ใช้สารเร่งสีไข่แดง

โอเมก้า - 3 สำคัญอย่างไร
           โอเมก้า - 3 เป็นกลุ่มของกรดไขมันชนิดหนึ่งซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย กรดไขมันในตระกูลนี้มีอยู่หลายตัวด้วยกัน เริ่มต้นด้วยกรดไลโนเลนิก (linolenic acid) ซึ่งพบในน้ำมันพืชและอาหารบนบกหลายชนิด ส่วนอนุพันธุ์ของกรดไลโนเลนิกที่สำคัญคือ กรดไอโคซา-เพนตะอีโนอิก และกรดโดโคซาเฮกซาอีโนลิก (eicosapentaenoic acid และ docosahexaenoic acid) หรือนิยมเรียกสั้น ๆว่า EPA และ DHA ตามลำดับ
           EPA และ DHA นี้พบว่ามีอยู่มากในอาหารประเภทปลาและสัตว์ทะเล โดยเฉพาะในทะเลน้ำเย็นจะพบว่ามีปริมาณมาก ปลาและสัตว์ทะเลได้รับกรดไขมันทั้งสองชนิดนี้ จากการกินแพลงตอนและสาหร่ายทะเลเป็นอาหาร ในปัจจุบันกรดไขมันโอเมก้า - 3 นี้ เป็นที่ยอมรับกันทางการแพทย์ว่าสามารถรักษาอาการของโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด และโรคหลอดเลือดแดงแข็งและตีบได้ เนื่องจากที่ผ่านมามีการค้นคว้าพบว่า ชาวเอสกิโมซึ่งมีอุปนิสัยในการบริโภคไขมันจากปลา และสัตว์ทะเลเป็นประจำนั้นไม่พบว่าเป็นโรคดังกล่าว ทั้งที่ไขมันที่บริโภคนั้นมีผลให้ปริมาณคลอเลสเตอรอลในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น เนื่องจากไขมันเหล่านั้นมีEPA และDHA เป็นองค์ประกอบอยู่ในปริมาณมาก โดยเฉพาะ EPA นั้นพบว่าช่วยลดการจับเกาะกันของเกล็ดเลือด ทำให้หลอดเลือดขยายตัว 

อีกทั้งยังมีผลลดการสร้างไลโปโปรตีน ที่ขนย้ายคลอเลสเตอรอลจากเนื้อเยื่อกลับเข้าสู่ตัวเพิ่มมากขึ้น จึงช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดแดงแข็งและตีบได้ นอกจากนี้แล้วยังพบว่า DHA นั้นเป็นกรดไขมันที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาระบบสมอง ระบบการมองเห็น และระบบการสืบพันธุ์ของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยพบว่าทารกจะมีการสะสม DHA เพื่อพัฒนาระบบดังกล่าวสูงมากในช่วง 3 เดือนสุดท้ายในครรภ์มารดาไปจนถึงมีอายุ 2 ขวบ ถ้าขาดกรดไขมัน DHA จะมีผลให้การพัฒนาของระบบดังกล่าวผิดปกติได้ ดังจะเห็นได้ว่ากรดไขมันโอเมก้า - 3 นี้มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก แต่การได้รับเข้าสู่ร่างกายนั้นกลับมีข้อจำกัดคือ ต้องได้รับโดยตรงจากการบริโภคปลาหรืออาหารปลาทะเล ซึ่งบางครั้งอาจไม่สะดวกต่อผู้บริโภคที่อยู่ห่างไกลทะเล ผู้ที่ไม่ชอบทานปลา ผู้ที่แพ้อาหารทะเล หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่มีความพร้อมในแง่ของรายได้ จึงเป็นคำถามสำหรับผู้ผลิต ที่จะผลิตอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายและสุขภาพ โดยเน้นถึงความสะดวกในการบริโภคและมีราคาที่ยุติธรรม

ทำไมจึงต้องเป็นไข่โอเมก้า 3
           เมื่อได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของกรดไขมันโอเมก้า - 3 แล้ว ขอกล่าวถึงไข่โอเมก้า - 3 ซึ่งเป็นผลผลิตจากความพยายามที่จะเพิ่มคุณค่าทางอาหารของไข่ไก่จากเดิมที่อุดมสมบูรณ์ครบถ้วนอยู่แล้วให้มีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังพยายามลดปัญหาของการหลีกเลี่ยงการบริโภคไข่แดงอันเนื่องจากปริมาณคลอเลเตอรอลค่อนข้างสูง โดยการเพิ่มปริมาณกรดไขมัน EPA และ DHA เข้าไปในฟองไข่ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับกรดไขมันดังกล่าวมากขึ้น นอกเหนือจากการได้รับจากอาหารทะเลโดยตรง และยังช่วยลดข้อจำกัดของการบริโภคไข่ไก่ได้ด้วยคุณสมบัติที่ดีของโอเมก้า - 3 
           มีรายงานการศึกษายืนยัน การให้คนปกติบริโภคไข่ที่มีโอเมก้า - 3 วันละ 4 ฟองเป็นเวลานานติดต่อกัน 4 สัปดาห์นั้น ไม่มีผลให้ปริมาณคลอเลสตอรอลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่การบริโภคไข่ธรรมดาในลักษณะเดียวกันให้ผลในทางตรงกันข้าม อีกทั้งไข่โอเมก้า-3นี้ยังเป็นแหล่งที่ดีของ DHA ซึ่งมีความสำคัญต่อพัฒนาการของระบบต่าง ๆ ที่สำคัญในวัยเด็ก
           คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ไข่ไก่ไม่ใช่อาหารที่อยู่เคียงคู่ชีวิตมนุษย์นับตั้งแต่แรกจนสิ้นอายุขัย ในวัยเด็กไข่ไก่เป็นยอดอาหารบำรุงที่พ่อแม่เลือกแล้วว่าดีสำหรับลูก เมื่อเป็นผู้ใหญ่ไข่ไก่ก็เป็นอาหารที่คุ้นเคยเคียงคู่อาหารคาวหวานหลายชนิด ถ้าหากจะต้องหลีกเลี่ยงการบริโภคไข่ไก่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่จะต้องสูญเสียอาหารคุณภาพดีชนิดหนึ่งไป ไข่โอเมก้า - 3 จึงเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคนทุกเพศทุกวัยที่รักในสุขภาพที่ดีของตนเอง

ที่มา : http://www.ku.ac.th/kaset60/ku60/egg3.html

bottom of page